Denní soutěž 7.9 2019

Lukáš 40

 

Oslavy založení družebního sboru OSP Krzanowice

V měsíci červnu jsme obdrželi pozvánku z našeho družebního polského sboru OSP Krzanowice, abychom s nimi oslavili výročí 130 let založení.

Program započal v sobotu 6.7. v odpoledních hodinách na farské zahradě vystoupením hudebního uskupení „Duet Karo“ a pokračoval taneční zábavou s DJ MK Planet. Od desáté hodiny večerní se do programu zapojila i naše jednotka společnou ukázkou zdolávání požáru a osvětlení okolí pomocí vybavení zakoupeného z dotačního programu Ready to help.

Nedělní dopoledne jsme zahájili společným průvodem od hasičárny ke kostelu Svatého Václava, kde proběhla společná mše u příležitosti tohoto výročí a tuto sloužil pan farář Tomasz Gierg, pro kterého to byla zároveň mše poslední, protože musí ze zdravotních důvodů s touto službou skončit. Po mši jsme se pochodovým krokem přesunuli do místní restaurace, kde byl pro nás a další pozvané hosty přichystán vydatný oběd. Po obědě jsme se přesunuli zpět na farskou zahradu. Zde probíhaly nezbytné formality, předávání ocenění nejenom členům místního sboru, ale i pozvaným hostům. K této části programu jsme přispěli i my a předali jsme zástupcům OSP vyšívanou stuhu k jejich historickému praporu, Medaili za mezinárodní spolupráci III. stupně a pár maličkostí pro místního starostu sboru Jana Dlugosze a velitele jednotky Martina Lamlu. Na závěr vystoupil s poděkováním i odcházející pan farář a pro všechny to byla velice emotivní tečka za touto částí programu.

Na odpoledne byly nachystané ukázky historického zdolávání požáru za pomocí džberů a koňské stříkačky, poté i v součinnosti s naší jednotkou tou nejmodernější technikou. Na závěr provedly obě jednotky záchranu osoby z havarovaného vozidla. Pro nejmladší hasičskou generaci měli pořadatelé připraveno dětské TFA, kterého se zúčastnili i naši dva členové (Riemel Vojtěch a Riemel Josef).

Večerní hodiny zpestřila taneční a hudební produkce a spousta pochutin.

Dětská hasičská soutěž o putovní pohár starosty SDH

Týden po hasičském dnu, konkrétně v sobotu 25. května, opět obsadila náš hasičský areál spousta dětí. Konkrétně družstva mladších a starších žáků, která soutěžila v disciplínách štafety 4×60 metrů a požárním útoku o putovní pohár starosty SDH. Protože nám předpověď počasí příliš nepřála, tak bylo takřka nemožné předpovědět i to, kolik družstev se nakonec zúčastní. I přesto jsme na tento den nachystali veškeré zázemí a byli za svou snahu odměněni účastí 4 družstev v kategorii mladší a 9  v kategorii starší.

Za vydatné podpory domácích fanoušků vše odstartovalo místní družstvo mladších perfektně provedenou štafetou a nejlepším dosaženým časem ve své kategorii. Soutěž probíhala bez nejmenších zádrhelů a po předělání tratě se přešlo na druhou disciplínu. Po jejím skončení přišlo vyhodnocení a byl nejvyšší čas soutěžící seznámit s výsledky. Některé děti totiž již před začátkem soutěže vyjádřily svou obavu, zda mají doma dost místa na všechny ceny.

Pro všechny členy jednotlivých týmů byly nachystané medaile, pro mančafty které skončily „na bedně“ také poháry, a pro ty nejlepší navíc i putovní pohár a dort. Vše dopadlo nad očekávání dobře, protože obě kategorie ovládly domácí Strahovice, takže putovní poháry zůstávají minimálně do příštího roku v našich rukou.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za přípravu, soutěžícím za perfektní reprezentaci hasičstva a všem divákům za podporu.

Hasičský den se základní školou (společně cvičíme, společně se bavíme)

Z důvodu velice kladného ohlasu v roce minulém jsme se i letos rozhodli uspořádat hasičský den s žáky místní Základní školy a širokou veřejností, letos v pátek 17. května.

Při dopoledním programu děti prozkoumaly vybavení, kterým naše jednotka disponuje, a člen zásahové jednotky jim k němu poskytl podrobný výklad. Dále s nimi zdravotník jednotky probral základy první pomoci a to, jakým způsobem postupovat v jednotlivých krizových situacích. Pro nejmenší školáky byl připraven preventivně výchovný program „Hasík,“ který děti seznamuje s požární ochranou a ochranou obyvatelstva zábavnou (kreslenou) formou. Děti pak dostaly upomínkové předměty, které jsme pro ně měli přichystané. V čase předobědním si mohli všichni zkusit provést požární útok, kdy byli prvními, kteří vyzkoušeli naše nové terče pořízené z dotace Moravskoslezského kraje. Během celého dopoledne děti nestrádaly, jelikož pro ně bylo přichystané malé občerstvení. Krátce po poledni jsme se rozloučili dosti netradičně, protože zásahová jednotka musela zachránit paní ředitelku a její doprovod ze silně zakouřeného prostoru. Poté následovalo již jen společné foto a mohli jsme se začít připravovat na odpolední program.

Odpolední posezení s občany obce zpestřila opět zásahová jednotka, která provedla simulaci dopravní nehody s vyproštěním zraněné osoby a následným zlikvidováním požáru osobního automobilu. V 18:00 přijela opavská country kapela Azyl a přivezla sebou skoro hodinu a půl trvající déšť. Staré rčení ale říká, že ten, kdo je připraven, není překvapen, a tak mohli všichni zúčastnění tento nečas přečkat v suchu v připravených obřích stanech.

Nadešel čas zapálení táboráku, který jsme přes týden stavěli za skoro trvalého deště. I z tohoto důvodu to nebylo jednoduché, ale za použití ventilátoru, který k tomuto není primárně určen, se vše zdárně povedlo.

Velké díky patří všem členům sboru, kteří se na této kulturní akci podíleli, zástupcům Obecního úřadu a v neposlední řadě všem občanům, kteří nás svou přítomností přesvědčili o tom, že je neodradí ani nepřízeň počasí a přijdou nás podpořit.

Cvičení Ready to help 2019

Taktické cvičení projektu Ready to Help

V sobotu 19. května od deváté hodiny ranní způsobila přítomnost 15 hasičských aut v naší malé obci malé pozdvižení. Naše zásahová jednotka se zúčastnila mezinárodního taktického cvičení, jehož hlavním cílem bylo procvičit a zároveň komplexně ověřit připravenost JPO České republiky a Polské republiky při společném zásahu v příhraniční oblasti při zdolávání požáru většího rozsahu – rekreační chaty a přilehlého lesního porostu.

Realizace taktického cvičení vychází z „Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech“ uzavřená mezi MSK, HZS MSK, Slezským Vojvodou a Slezským Krajským velitelem Státní požární ochrany v Katovicích. Dále je tím plnění účel mezinárodního projektu READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/000896, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 1.

Cvičení proběhlo praktickým způsobem s výjezdem jednotek požární ochrany z míst svých dislokací a v reálných časech. Jednotkám byl vyhlášen poplach standardní cestou. Jízda zásahových vozidel do místa události probíhala za použití světelných a zvukových výstražných znamení.

Námětem cvičení byl požár rekreační chaty Královna. Při manipulaci s otevřeným ohněm došlo v přízemí chaty, ve které se v tu dobu nacházelo 6 osob, k požáru. Rychlý rozvoj požáru způsobil rozšíření požáru do celého objektu i na střešní konstrukce. Dvě osoby zůstaly uvězněné v objektu rekreační chaty a 4 osoby v důsledku šoku a ztráty orientace se nacházely v přilehlém lese. Po příjezdu prvních JPO byly započaty hasební práce a činnosti vedoucí k nalezení a záchranně osob. Vzhledem k rozsahu požáru bylo požadováno vyslání posilových JPO. Po konzultaci s KŘD bylo požadováno přes KOPIS HZS MSK využití poskytnutí přeshraniční pomoci v podobě vyslání posilových JPO z Polské republiky. Po jejich příjezdu a ve spolupráci s těmito JPO došlo k realizaci dálkové dopravy vody (ze Strahovického potoka od objektu č.p. 40 v obci Strahovice), vytvoření útočných proudů k hašení zasažených prostor objektu, zamezení šíření požáru střešní konstrukce a přilehlého lesního porostu. Vyhledávání osob mimo objekt bylo provedeno formou rojnice za účasti českých a polských JPO. Místo zásahu se rozdělilo na tři úseky a byl zřízen štáb VZ.

Oba cíle se podařilo naplnit nad očekávání dobře, byť je tento projekt přeshraniční, komunikace mezi Čechy a Poláky probíhala jen s malými komplikacemi. Toto cvičení bylo logisticky náročné, kromě členů zásahové jednotky se na něm podíleli také další členové sboru, ať už jako figuranti nebo při zajišťování dopravní obsluhy.

Zúčastněné jednotky: HZS MSK IVC Opava, JSDH Sudice, JSDH Rohov, JSDH Strahovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Chuchelná, PSP Racibórz, OSP Krzyżanowice, OSP Bieńkowice, OSP Roszków, OSP Tworków, OSP Zabełków.

Hasičské slavnosti 2019

Velký kus práce odvedla skupina hasičů ze Strahovic, když v těch nejhorších povětrnostních podmínkách dokázali postavit šestimetrový táborák a zorganizovat letošní den hasičů ve Strahovicích. Ten začal ráno zábavným programem pro děti ze škol a pokračoval ukázkou zásahu a následným zapálením táboráku. Dobrou náladu nezkazil ani mírný hodinový deštík, za to k ní výrazně přispěla kapela Azyl a samozřejmě dobroty připravované našimi hasiči a hasičkami.

Hasičská mše 2019

26. mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně

V sobotu 27. dubna 2019 proběhla na Svatém Hostýně jubilejní 26. Mezinárodní hasičská pouť. Této poutě se zúčastnili zástupci našeho sboru včetně historického praporu. I přes nevlídné počasí nás těšil pohled na takové množství hasičů s prapory, kteří přišli zavzpomínat, a pomodlit se za ochranu našich členů. Po milém přivítaní arcibiskupem Graubnerem, a krátkých projevech čelných představitelů SDH a HZS, také hejtmana Zlínského kraje pana Čunka, započala slavnostní mše. Po slavnostní mši jsme se rozloučili jak s kamarády ze Všeminy, tak s nádherným prostředím baziliky Svatého Hostýna a zamířili jsme do blízkého hasičského muzea v Dřevohosticích . To je umístěno v bývalé vodní tvrzi a součástí areálu je také zámek, který jsme rovněž navštívili. Zájezd byl uspořádán dokonale, vládla příjemná atmosféra, cesta proběhla rychle a bez zádrhelu. Věřím proto, že tradice bude i nadále pokračovat.

Jitka 40